Υπηρεσίες

Η ΝΕΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Λογιστής Περιστέρι Αθήνα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργάνωση λογιστηρίου

Ενημέρωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών

Τήρηση και παρακολούθηση αποθήκης

Παρακολούθηση παγίων

Κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ

Σύνταξη δηλώσεων ΦΜΥ

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Δήλωση υπεραξίας

Φορολογικοί έλεγχοι

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Αποστολή ΑΠΔ

Συμβάσεις

Αναγγελίες ΟΑΕΔ και Επιθεώρησης Εργασιών

Ασφαλιστικές Ενημερότητες

Μηχανογράφηση Τμήματος Μισθοδοσίας

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανάλυση απαιτήσεων

Μελέτη για την επιλογή καταλληλότερου προγράμματος

Μελέτη Εφαρμογής

Παραμετροποίηση

Εκπαίδευση Προσωπικού

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενημέρωση για νέα προγράμματα

Σύνταξη & υποβολή Φακέλου

Παρακολούθηση Υλοποίησης

Απολογισμός επιχειρήσεων